Dress: Kudos Bridal, Edinbrugh
MUA: Svetlana Yakova
Venue: Agora
Photographs by Nikola Saev: Digital and Film